Prehľad témy

 • WEBINÁR - občania

  TERMÍN: 

  WEBINÁR - OBČAN - 12. 5. 2021 10.00 - 13.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • Dohoda o vystúpení a tzv. pobrexitová dohoda " v rozsahu ustanovení, ktoré majú vplyv na colné konanie
  • dovoz a preprava tovaru (kuriér/pošta + osobná batožina)
  • oslobodenie od cla, DPH a spotrebnej dane
  • vývoz a preprava tovaru (kuriér/pošta + osobná batožina)
  • zákazy a obmedzenia
  • diskusia

   AKO SA ZÚČASTNIŤ:

   CENA ZA ŠKOLENIE: 30,-€ • WEBINÁR - podnikatelia

  TERMÍN: 

  WEBINÁR - OBČAN - 5. 5. 2021 10.00 - 13.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • dohoda o vystúpení a tzv. pobrexitová dohoda " v rozsahu ustanovení, ktoré majú vplyv na colné konanie
  • dôležité informácie pre podnikateľov (EORI, predbežné colné vyhlásenie, dovoz tovaru, vývoz tovaru, tranzit, zákazy a obmedzenia, oslobodenie (od cla, DPH, spotrebnej dane), AEO alebo SHS, Pôvod tovaru, REX ...)
  • colné konanie, podanie elektronického colného vyhlásenia, zjednodušené postupy ...
  • diskusia

   AKO SA ZÚČASTNIŤ:

   CENA ZA ŠKOLENIE: 30,-€


 • BREXIT

  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo opustiť Európsku úniu podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

  Toto rozhodnutie zavŕšilo prijatie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Spojeným kráľovstvom a aj Európskou úniou.

  Na základe tejto dohody BREXIT vstupuje do platnosti 31. januára 2020 (vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ) a od 1. februára 2020 sa stalo Spojené kráľovstvo tretím štátom. Od tohto dňa tak začalo plynúť prechodné obdobie do 31. decembra 2020 vrátane, počas ktorého sa budú obe strany snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou zahŕňajúcu aj dohodu o voľnom obchode.

  Obdobie od 1.1.2021 – uplatňovanie colných predpisov

  Colná oblasť

  EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli vzájomnú pobrexitovú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch a spolupráci, ktorá zabezpečí vyhnutie sa komplikáciám pri obchodovaní oboch strán a uplatňovaniu nie len pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

  V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa riadia pravidlami pobrexitovej dohody. Táto zmierňuje dopady Brexitu hlavne v oblasti dovozných ciel a kvót, ktoré sú úplne odstránené avšak za splnenia pravidiel pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve stanovených v tejto dohode. Avšak neznamená to voľný pohyb tovaru tak ako tomu bolo počas prechodného obdobia. Pri obchodovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musíme počítať s colnými kontrolami na hraniciach ako aj s ďalšími colnými formalitami na prepravovaný tovar medzi oboma stranami.

  TAXANATovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Pre turistický styk budú platiť obmedzenia na množstvo tovaru, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktorý bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina môže pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podliehať colnej kontrole. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

  Viac informácii k tejto téme nájdete na stránke finančnej správy.

 • Webinár francúzskej colnej správy - BREXIT

  Francúzska colná správa ponúka svojim partnerom možnosť zúčastniť sa webináru na tému Brexit a jeho aplikácie do praxe. Zistite s čím sa môžete stretnúť na hraniciach Francúzska a Veľkej Británie už od 1. januára 2021 prostredníctvom Webináru, ktorý bude prebiehať v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom priloženého linku. Z dôvody obmedzených kapacít je určený limit 3000 účastníkov, no ak by Vám termín konania webináru – 3. december 14:30 do 15:30 nevyhovoval, celý záznam nájdete aj na stránke youtube.

  Prihlásenie - https://register.gotowebinar.com/register/4283561373412424715

  Záznam - https://www.youtube.com/channel/UCAKbi-v4SkikcfjjQsGw-rA