Prehľad témy

 • Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti


  vitajte v e-learningovom prostredí finančnej správy

  zameranom na získanie Osvedčenia na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie

  podľa § 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.,

 • Základné informácie o vzdelávacej aktivite

 • Podmienky získania osvedčenia

   Základné informácie a podmienky pre získanie osvedčenia sú upravené vo Vyhláške č. 161/2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky.

    Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné úspešne absolvovať obe jej časti - písomnú a ústnu.

   Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie online testu (záverečný test). Test pozostáva z 30 otázok a účastník má na jeho vypracovanie dostatočný čas 60 minút. 

  Ústnou časťou sa rozumie vypracovanie prípadovej štúdie, ktorou účastník preukáže svoje zručnosti pri výpočte colenej hodnoty, colného dlhu, zatrieďovaní tovaru, uplatňovaní zákazov a obmedzení a celkovej orientácii v colnej problematike.

     Témy určené vyhláškou, ktoré sú obsahom skúšky sú:

  • colné konanie a colná štatistika,
  • všeobecné pravidlá na interpretáciu harmonizovaného systému,
  • kombinovaná nomenklatúra,
  • pôvod tovaru,
  • zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru,
  • colné režimy,
  • zjednodušené colné postupy,
  • elektronická komunikácia s colnými orgánmi,
  • colná hodnota,
  • colný dlh a záruka.

  a Po úspešnom absolvovaní skúšky získa účastník "Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie". 

 • Skúšobný test

  Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k november 2022

   V tomto skúšobnom teste si môžete preveriť svoje vedomosti získané počas školenia „Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti“ a zároveň sa pripraviť na úspešné zvládnutie záverečného testu.

  Skúšobný test obsahuje: 15 otázok z okruhov zverejnených tém.

   Čas: na vypracovanie skúšobného testu je 30 minút.

 • Záverečný test

  Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k november 2022

  Písomná časť záverečnej skúšky je forme online testu (záverečný test), ktorý je určený na otestovanie nadobudnutých vedomostí z prebraných tém.

    Test (záverečný test) pozostáva z 30 náhodných otázok. Označte všetky správne odpovede.

    Na vypracovanie testu máte 60 minút.

  Podmienky úspešného absolvovania testu:

   Pre úspešné zvládnutie testu (záverečného testu) musíte získať minimálne 75 %.