Prehľad témy

 • Akadémia finančnej správy

  Akadémia finančnej správy je organizačná zložka Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a prioritne zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov finančnej správy. Jej súčasťou je okrem oddelenia vzdelávania verejnosti aj colný a daňový inštitút, oddelenie e-learningu, oddelenie výcviku, oddelenie regionálneho vzdelávania, referát rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávacie strediská.

  Akadémia finančnej správy poskytuje od januára 2018 vzdelávanie v oblasti colných a daňových predpisov aj pre verejnosť. Zároveň je finančná správa povinná vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti pre osoby zodpovedné za colné záležitosti (schválený hospodársky subjekt) a zjednodušených postupov. Portfólio vzdelávacích aktivít dostupných verejnosti je ponukou školení zameraných na novely a legislatívne zmeny v oblasti cla a daní. 

  Sídlo akadémie finančnej správy sa nachádza na 3. poschodí  budovy Omnipolis, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave, kde sú zároveň aj školiace priestory.  V rámci Slovenska sa školiace priestory akadémie finančnej správy nachádzajú na adresách, ktoré nájdete tu.

  Lektorský zbor akadémie finančnej správy je tvorený z lektorov vyberaných priamo z radov zamestnancov a odborníkov finančnej správy.

  Akadémia finančnej správy spolupracuje pri tvorbe školení pre verejnosť aj s inými orgánmi štátnej správy a zástupcami združení právnických osôb (či už prepravnými spoločnosťami, podnikateľskými subjektmi a pod.) a reaguje na požiadavky školení aj od orgánov štátnej správy. Na základe ich požiadaviek a v závislosti od legislatívnych zmien pripravuje krátkodobé školenia tematicky zamerané na odborné témy z colných a daňových predpisov. 

  V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúcich sa akadémie finančnej správy, aktuálne organizovaných školení alebo školení šitých na mieru nás kontaktujte na emailovej adrese vzdelavanie@financnasprava.sk .