Katalóg školení
Odborná kvalifikácia podľa colného zákona


Termíny:

Termín AdresaKontakt Stav

Dôležité informácie:

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie v rozsahu tém určených vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č.161/2016 Z. z. a zároveň má vysoké teoretické vedomosti a praktické zručnosti v colnej problematike môže požiadať o vykonanie skúšky na účely získania osvedčenia o odbornej  kvalifikácii podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.

Získanie osvedčenia je podmienené úspešným absolvovaním skúšky, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie e-learningového testu so získaním minimálne 65% správnych odpovedí. Test pozostáva z 30 systémom generovaných otázok tak, aby zahŕňal otázky zo všetkých tém vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. Ústnou časťou sa rozumie zodpovedanie prípadovej štúdie, ktorou účastník školenia preukáže zručnosti pri výpočte colnej hodnoty a dlhu, zatrieďovanie tovaru, uplatnenie zákazov a obmedzení a celkovú orientáciu v colnej problematike. Skúška je vykonaná úspešne vtedy, ak obe jej časti (písomná aj ústna) sú hodnotené slovným vyjadrením „vyhovel“.

Úspešným absolvovaním skúšky a získaním osvedčenia táto osoba nadobúda možnosť stať sa osobou zodpovednou za colné záležitosti žiadateľa o status schváleného hospodárskeho subjektu alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, čím sa jeho úloha v komunikácii s colnými orgánmi stane kľúčovou.

MiestoBratislava, AFS Trnavská cesta 100 (budova Omnipolis)

Cena za školenie: 522,-€ / osoba (cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)

Maximálny počet účastníkov školenia: 20

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.