Prehľad témy

 • WEBINÁR - NEZISKOVKY

  TERMÍN: 

  17. 5. 2021 9.00 - 15.00 hod. 

  ČO SA DOZVIETE:

  • Charakteristika a typológia daňovníkov nezriadených na podnikanie (NO)
  • Legislatíva upravujúca činnosť NO (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p., zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v z.n.p. a pod.
  • Právne formy NO
  • Verejne prospešné oblasti, v ktorých pôsobia NO
  • Založenie (zakladacia listina, štatút NO, orgány NO), vznik a zánik NO
  • Register NO
  • Základné aspekty činnosti NO:
  •         povinnosti NO (vedenie účtovníctva, povinných evidencii a pod.)
  •         povinnosti zostaviť účtovnú uzávierku
  •         v jednoduchom účtovníctve
  •         v podvojnom účtovníctve
  •         prezentácia účtovnej závierky
  •         povinnosti prijímateľa 2 %, (notárska registrácia, overenie podmienok pre zaradenie do Zoznamu prijímateľov)
  •         registrácia u správcu dane – povinnosť  vs. dobrovoľnosť
  • daňové priznanie
  •        povinnosť podania
  •        dobrovoľnosť podania
  • Zdroje a druhy príjmov NO
  •           Príjmy, ktoré sú predmetom dane
  •           príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
  •           príjmy oslobodené od dane 
  •          daňové a nedaňové príjmy

  AKO SA ZÚČASTNIŤ:


  CENA ZA ŠKOLENIE: 40,-€